راهنمای سایز انگشتر

میتوانید با یک تکه نخ سایز انگشتر خود را پیدا کنید . 

1-نخ را ب دور انگشت خود پیچیده (نخ را بطور معمولی دور انگشت ، به صورت کاملا چسبیده به انگشت بکشید ، بصورتی که نخ آزاد نباشد .)

2- سپس نخ را اندازه گیری کنید و از جدول زیر سایز انگشتر خود را پیدا کنید . 

© 2021 Mohammad Gallery . All Rights Reserved .